جلسه کارشناسی بررسی وضعیت پروژه های سرمایه گذاری که با حضور مهاجرانی سرپرست سازمان سرمایه گذاری، نوری مشاور شهردار و به ریاست دکتر جعفر پور سرپرست شهرداری اراک برگزار گردید،

در جلسه کارشناسی بررسی وضعیت پروژه های سرمایه گذاری که با حضور مهاجرانی سرپرست سازمان سرمایه گذاری، نوری مشاور شهردار و به ریاست دکتر جعفر…