مهاجرانی، سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک: رویکرد نوین مدیریت شهری اراک، توجه به مبحث مهم سرمایه گذاری و استقبال از سرمایه گذاران می باشد

Scroll to Top