در طرح جامع اراک پیش بینی شده است که کمربند شمالی (تقاطع ورودی فرودگاه) به کمربند غربی متصل شود. حلقه ی مفقوده این اتصال پیش بینی خیابان موسوم به ۵۸ متری امیرکبیر می باشد.

One Reply to “بزرگراه امیرکبیر”

Comments are closed.