منطقه نمونه دره گردشگری گردو

دره گردو نام بوستان و پارک گردشگری بزرک اراک است که در حال حاضر از این مکان برای کوهنوردی ، راهپیمایی و محلی برای گردشگری استفاده می شود.

Scroll to Top