کوهستان معدن سنگ

کوهستان معدن سنگ با مساحتی حدود ۶۵ هکتار در جنوب شهر اراک مابین دو شهرکگردو در سمت چپ و ولیعصر در سمت راست و مشرف به کمربندی جنوب حدفاصل محیط زیست و میدان انقلاب قرار گرفته است.

Scroll to Top