بازدید از اراضی اداره اوقاف

بازدید سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی  و سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری اراک به همراه حبیبی مدیر اوقاف شهرستان اراک و مهندس…