سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک در نظر دارد نسبت به انجام پروژه ذیل در قالب سرمایه گذاری و مشارکت از طریق برگزاری فراخوان عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح با مناسب ترین پیشنهاد اقدام نماید.

عنوان فراخوان و مبلغ تضمین:  احداث و بهره برداری 10عدد سرویس بهداشتی در سطح شهر  با برآوردی بالغ بر  11،805،650،000ریال- مبلغ تضمین :591،000،000 ریال  (شماره فرخوان سرمایه گذاری6-7-99 ف.س.س)
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد فراخوان امور قراردادهای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک
زمان توزیع و تحویل اسناد پس از تاریخ نشر آگهی به مدت 12 روز
نحوه تسلیم سپرده شرکت در فراخوان ضمانت نامه بانکی (فرایند ارجاع کار)یا فیش واریزی به حساب سپرده پیمانکاران سازمان به شماره حساب 70181160429621 نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه خیابان امام خمینی
تاریخ اعلام و ابلاغ به برنده حداکثر یک هفته پس از بازگشایی
محل تحویل اسناد دبیرخانه سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک
زمان و محل بازگشایی پاکت ها روز چهارشنبه   مورخ 21 /08/ 99 سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک راس ساعت  14
 حداقل صلاحیت و رتبه شرکت کننده                                           کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
شرکت در فراخوان و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد- شورای سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه مالی مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.هنگام دریافت اسناد داشتن معرقی نامه ممهور به مهر و امضا مدیر عامل ، روزنامه آخرین تغییرات اعضای شرکت ، کد اقتصادی و گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران  معتبر الزامی می باشد.