میادین میوه و تره بار کوی پردیس به مساحت زیر بنا 920مترمربع

 

53000،000،000 مدل سرمایه گذاری BOT با دوره مشارکت 12 سال
خیابان جهانگیری به مساحت زیر بنا588 مترمربع 33،000،000،000 مدل سرمایه گذاری BOT با دوره مشارکت 11 سال
کوی صنعتی به مساحت زیربنا 200 مترمربع 1000،000،000 مدل سرمایه گذاری BOT با دوره مشارکت 5 سال