سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک در نظر دارد نسبت به انجام پروژه های ذیل در قالب سرمایه گذاری و مشارکت از طریق برگزاری فراخوان عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح با مناسب ترین پیشنهاد اقدام نماید.

 

عنوان فراخوان و مبلغ تضمین: 1- احداث و بهره برداری بازارچه میوه و تر بار شماره 1واقع در خیابان جهانگیری با برآوردی بالغ بر 18/285/075/042 ریال- مبلغ تضمین 000/000   /920ریال : (شماره فراخوان سرمایه گذاری 1-5-99 ف.س.س)

2- احداث و بهره برداری بازارچه میوه و تر بار شماره 2واقع در کوی پردیس با برآوردی بالغ بر 20/943/946/987 ریال- مبلغ تضمین

000/000/ 00 1/1ریال : (شماره فراخوان سرمایه گذاری2-5-99 ف.س.س)

 

محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد فراخوان امور حقوقی و قراردادهای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک
زمان توزیع و تحویل اسناد  پس از تاریخ نشر آگهی به مدت 15روز
نحوه تسلیم سپرده شرکت در فراخوان ضمانت نامه بانکی (فرایند ارجاع کار)یا فیش واریزی به حساب سپرده پیمانکاران سازمان به شماره حساب 7018/11/6042962/1 نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه خیابان امام خمینی
تاریخ اعلام و ابلاغ به برنده حداکثر یک هفته پس از بازگشایی
محل تحویل اسناد دبیرخانه سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک
زمان و محل بازگشایی پاکت ها روز مورخ12 / 6/ 99 سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک
حداقل صلاحیت و رتبه شرکت کننده   کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
شرکت در فراخوان و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد- شورای سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه مالی مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.هنگام دریافت اسناد داشتن معرقی نامه ممهمر به مهر و امضا مدیر عامل ، روزنامه آخرین تغییرات اعضای شرکت ، کد اقتصادی و گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران  معتبر الزامی می باشد.

لذا متقاضیان می توانند پس از دریافت اسناد فراخوان پیشنهاد خود را  پس از تاریخ چاپ آگهی به مدت 15 روزتحویل نمایند و نیز جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به امور حقوقی و قراردادهای سازمان واقع در خیابان شهید بهشتی میدان هفت تیر مجتمع پاسارگاد طبقه اول سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک مراجعه، یا به سایت شهرداری اراک به آدرس www.Arak.irو سایت سازمان به آدرس www.arakinvest.ir و یا با شماره تلفن 34220175-086 تماس حاصل فرمایند.

آتنا بوالحسنی

سرپرست سازمان