سید فرامرز مهاجرانی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک: در آستانه وقوع اتفاقات خوب در منطقه گردشگری دره گردو هستیم

مهاجرانی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک:
در آستانه وقوع اتفاقات خوب در منطقه گردشگری دره گردو هستیم
وی با اشاره به پروژه گردشگری دره گردو، اظهار کرد: خوشبختانه در آستانه وقوع اتفاقات خوب در این منطقه هستیم. ۸۶ هکتار از اراضی توسط راه و شهرسازی به شهرداری واگذار شده است، تنها فضا و اراضی انتفاعی آن باقی مانده است که کارشناسی لازم انجام شده است تا واگذار شود. اگر موضوع این اراضی که در دستور کار قرار دارد تعیین تکلیف شود با توجه به آمادگی سرمایه‌گذاران، این فضاها واگذار می‌شود و شاهد آغاز توسعه گردشگری در این منطقه خواهیم بود.
Scroll to Top