در راستای جذب سرمایه گذار توسط سازمان سرمایه گذاری ومشارکت های مردمی شهرداری اراک انجام پذیرفت.

 

در راستای جذب سرمایه گذار توسط سازمان سرمایه گذاری ومشارکت های مردمی شهرداری اراک انجام پذیرفت:

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر اراک و سرپرست سازمان سرمایه گذاری به همراه سرمایه گذار از پروژه های فرهنگی_ تفریحی سرمایه گذاری شهر اراک جهت مشارکت با بخش خصوصی و ارتقاع فرهنگ دینی و ارزشهای اسلامی برای کودکان و‌نوجوانان

Scroll to Top