جلسه پیشنهاد اصلاح و بازبینی شیوه نامه تراکم مازاد مربوط به پهنه تراکمی کلانشهر اراک

جلسه پیشنهاد اصلاح و بازبینی شیوه نامه تراکم مازاد مربوط به پهنه تراکمی کلانشهر اراک با حضور نوری مشاور عالی شهردار به همراه ستوده نیا معاون معماری وشهرسازی شهرداری و مهاجرانی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک و کارشناسان سازمان سرمایه گذاری در محل سازمان مذکور برگزار گردید .

Scroll to Top