بازدید از اراضی اداره اوقاف

بازدید سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی  و سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری اراک به همراه حبیبی مدیر اوقاف شهرستان اراک و مهندس قربانی از اراضی اداره کل اوقاف به منظور مشارکت در اجرای پروژه های مختلف با رویکرد ایجاد کاربری های مورد نیاز شهروندان محترم در حوزه رفاهیات و تجهیزات شهری

 

 

 

Scroll to Top