فراخوان بازسازی تابلوهای تبلیغاتی

 

  بازسازی تابلوهای تبلیغاتی ۸۰ عدد در سطح شهر هر یک به ابعاد ۳*۴ ۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ مدل سرمایه گذاری BOT با دوره مشارکت ۵ سال

Scroll to Top