هوشمندسازی سیستم حمل و نقل شهری

و دوچرخه های اشتراکی

شامل نصب دستگاه های پرداخت الکترونیکی، مانیتورینگ سیستم حمل و نقل در سطح شهر ریال۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰