فراخوان میادین میوه و تره بار

میادین میوه و تره بار کوی پردیس به مساحت زیر بنا ۹۲۰مترمربع

 

۵۳۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ مدل سرمایه گذاری BOT با دوره مشارکت ۱۲ سال
خیابان جهانگیری به مساحت زیر بنا۵۸۸ مترمربع ۳۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ مدل سرمایه گذاری BOT با دوره مشارکت ۱۱ سال
کوی صنعتی به مساحت زیربنا ۲۰۰ مترمربع ۱۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ مدل سرمایه گذاری BOT با دوره مشارکت ۵ سال

 

Scroll to Top