فراخوان تکمیل و بهره برداری سالن ورزشی

 

تکمیل و بهره برداری سالن ورزشی

و ارائه نوع سرمایه گذاری

میدان صنعت ،جنب بوستان فروردین،  مرکزمعاینه فنی خودرو

۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی توسط شهرداری و تکمیل و بهره برداری سوله ۱۱۰۰  مترمربع توسط سرمایه گذار

ریال۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

Scroll to Top