تکمیل و بهره برداری سالن ورزشی

و ارائه نوع سرمایه گذاری

میدان صنعت ،جنب بوستان فروردین،  مرکزمعاینه فنی خودرو

70 درصد پیشرفت فیزیکی توسط شهرداری و تکمیل و بهره برداری سوله 1100  مترمربع توسط سرمایه گذار

ریال15،000،000،000