عنوان فراخوان و مبلغ تضمین  احداث و بهره برداری 10عدد سرویس بهداشتی در سطح شهر  با برآوردی بالغ بر  11،805،650،000ریال- مبلغ تضمین :591،000،000 ریال  (شماره فرخوان سرمایه گذاری6-7-99 ف.س.س)