پیاده راه عرضه اغذیه

 

بلوار ورزش به مساحت 6000 مترمربع  ریال36،000،000،000
پارک آزادی  به مساحت  200مترمربع ریال8،000،000،000
میدان سرداران  به مساحت 160مترمربع ریال6،000،000،000