هم اندیشی و معرفی  فرصت های سرمایه گذاری سال ۱۴۰۰ در مناطق شهرداری اراک

جلسه هم اندیشی در خصوص فرصت های سرمایه گذاری مناطق، با حضور شهرداران مناطق به همراه سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی، با محوریت آسیب شناسی و ارائه راهکارهای تشویق و جذب سرمایه گذاران همچنین تعامل بیش از پیش مناطق جهت معرفی فرصت های سرمایه گذاری برگزار شد.

آتنا بوالحسنی سرپرست سازمان سرمایه گذاری ومشارکت های مردمی شهرداری، هدف از برگزاری جلسه را معرفی فرصت های سرمایه گذاری در مناطق عنوان کرد و گفت: در فرایند معرفی و اجرای پروژه های سرمایه گذاری می بایست ابتدا فرصت ها در غالب اراضی موجود و  در نظر گرفتن کاربری و تراکم و مساحت، معرفی شوند و سپس در جهت مسیر اجرایی شدن پروژه مد نظر قرار گیرند؛ لذا  بهره مندی از نظرات و راهکارهای مدیران مناطق در این حوزه بسیار ضروری، ارزشمند و راهگشا است.

بوالحسنی ادامه داد: مدیران مناطق با تسلطی که در گستره کاری خود دارند بهترین ملک یا زمین را بر اساس نیازهای شهر و شهروندان به صورت شفاف و واضح معرفی می کنند که پس از تهیه نقشه معماری و سازه همچنین برآورد مالی ، بسته های سرمایه گذاری  تهیه می گردد تا پروسه مطالعات اقتصادی و ارائه طرح فنی و اقتصادی پروژه ها نهایتا به جذب سرمایه گذار منتج گردد.

وی با اشاره به این که به سرانجام رساندن پروژه ها و بهره برداری شهروندان از آن ها مد نظر است، عنوان داشت: صرفا تعریف پروژه هایی بدون مطالعه و دقت نظر در موقعیت مدنظر نادرست می باشد،  لذا برنامه های کوتاه میان و بلند مدت سازمان بر اساس قوانین جاری به صورت گانت چارت به روز می شود که طبق فلو چارت تهیه شده در مسیر رسیدن به هدف نهایی پیش خواهد رفت.

سرپرست سازمان سرمایه گذاری ومشارکت های مردمی شهرداری متذکر شد: هم اکنون آیین نامه سرمایه گذاری در حال تهیه می باشد که پس از تصویب به مناطق ارسال می شود.

شایان ذکر است در این جلسه مقرر شد به صورت ماهانه با تشکیل جلسه اطلاعات سازمان از مناطق به روز شود ؛همچنین روش های تشویق و جذب سرمایه گذاران از دیدگاه مدیران مناطق و موانع بر سر راه عملیاتی شدن پروژه ها آسیب شناسی شد.

 

 

Scroll to Top