نشست با معاون اقتصادی سرپرستی بانک رفاه استان مرکزی در خصوص تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهر اراک طی نشستی با حضور معاون بانک رفاه کارگران استان مرکزی و هیات همراه در سازمان سرمایه گذاری در خصوص همکاری های فی مابین برگزار شد.

مهاجرانی رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی با اعلام خبر فوق گفت: نقش بانک ها را عامل توسعه کشور و پیشبرد پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری به عنوان محرک توسعه موثر دانست.

در ادامه جلسه رسام معاون بانک رفاه کارگران ضمن اعلام آمادگی در خصوص استفاده از ظرفیت اوراق مشارکت خاص گفت:امیدواریم بتوانیم با استفاده از پتانسیل بانک رفاه خدمات شایانی رابه مردم اراک ارائه نماییم.

شایان ذکر است در نشست همکاری فی مابین شهرداری و بانک رفاه به عنوان اولین بانک پیشرو در ایجاد ظرفیت اوراق مشارکت خاص با مجوز بانک مرکزی مباحثی در خصوص استفاده از ظرفیت فوق جهت پروژه های سرمایه گذاری شهر اراک مطرح گردید.

Scroll to Top