معارفه مهندس اسفندانی به عنوان سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

مراسم معارفه مهندس اسفندانی به عنوان سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک صبح دیروز با حضور معاون مالی اقتصادی شهرداری اراک خراجی معاون خدمات شهر عسگری و معاون برنامه ریزی و منابع انسانی خانمحمدی به همراه مشاور شهردار اخوان در محل سالن جلسات سازمان سرمایه گذاری در اخر هم از مهندس مهاجرانی سرپرست پیشین سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی به جهت تمامی زحماتی که در این مدت کشیده بودند تقدیر شد.

Scroll to Top