پیاده راه عرضه اغذیه

 

بلوار ورزش به مساحت ۶۰۰۰ مترمربع  ریال۳۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پارک آزادی  به مساحت  ۲۰۰مترمربع ریال۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
میدان سرداران  به مساحت ۱۶۰مترمربع ریال۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰