حوزه محیط زیست

حوزه محیط زیست

 

۱- احداث نیروگاه (های) زباله سوز

۲- امحاء و مدیریت پسماندهای بیمارستانی

۳- استحصال خاک و نخاله های ساختمانی

۴- شهرک تخصصی بازیافت

۵- تفکیک از مبدا پسماند خشک

 

Scroll to Top