حوزه شهر سالم

حوزه شهر سالم

 

۱- تامین مسکن و نوسازی بافتهای فرسوده

۲- سلامت و درمان (ایجاد شهرک سلامت ، کلینیک های درمانی ، مراکز توانبخشی و …)

۳- مجموعه های ورزشی

۴- ایجاد پیاده راههای درون شهر

۵- ایجاد باغشهر

 

 

Scroll to Top