جلسه تعیین سرمایه گذار طرح بهسازی بافت فرسوده

سید فرامز مهاجرانی در جلسه تعیین سرمایه گذار طرح بهسازی بافت فرسوده شهید فردین پور گفت
بافتهای ناکارامد شهری پهنه هایی از شهر هستند که در مقایسه با سایر پهنه های شهر از جریان توسعه عقب مانده اند. با این وجود این بافتها درصد بالایی از جمعیت شهری را در خود جای داده و ما می خواهیم با جذب سرمایه گذار در این قسمت شهر شاهد تغییرات اساسی در این حوزه باشیم.

Scroll to Top