جلسه برسی قرارداد شرکت آکسون ویژن

جلسه برسی نحوه عملکرد شرکت آکسون ویژن در خصوص پروژه تفکیک پسماند خشک از مبدا در سالن جلسات سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی با حضور اسفندانی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک عسگری رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات خانم مهندس قنبری معاون سازمان فناوری اطلاعات به همراه قناتی سرپرست سازمان پسماند شهرداری اراک باحضور احمدی مدیر امور قراردادهای شهرداری اراک و مدیر شرکت آکسون ویژن .

Scroll to Top