جلسه با سرمایه گذار در خصوص پسماند شهری

?جلسه با سرمایه گذار داخلی در حوزه مدیریت پسماند شهری?

✒️جلسه با سرمایه گذار در حوزه پسماند با حضور مهندس عسگری سرپرست خدمات شهری شهرداری اراک، مهاجرانی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی و قناتی سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک درمحل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی برگزار شد .
در این جلسه پیشنهاداتی از سوی سرمایه گذار درخصوص اجرای طرح تفکیک از مبدا با استفاده از نرم افزار ( اپلیکیشن ) اراِئه شد و به تبادل نظر درخصوص شناخت از مناطق مختلف شهر که پتانسیل اجرای طرح را به صورت پایلوت دارند پرداختند .
در آخر سید فرامرز مهاجرانی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی گفت : حمایت از کار و سرمایه گذار داخلی و بررسی وضعیت موجود در سرمایه گذاری در حوزه پسماند و معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در کشور در این حوزه، ایجاد تمرکز بیشتر برای شاخصهای موثر بر سرمایه گذاری در این بخش از اهداف تشکیل این جلسات می باشد و
از هرگونه سرمایه گذاری در حوزه پسماند با هدف کمک به حفظ سلامت شهروندان و برخورداری از محیط زیست سالم حمایت می‌کنیم. ❇️ روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک ❇️

Scroll to Top