جلسه با سرمایه گذار در خصوص دوچرخه های اشتراکی


جلسه سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک با نماینده سرمایه گذار، شرکت الیپ اصفهان درخصوص ایجاد شبکه دوچرخه در سطح شهر اراک
سید فرامرز مهاجرانی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک گفت با اشاره به طرح «دوچرخه اشتراکی» در شهر اراک نتایج مثبت دوچرخه سواری برای شهر و شهروندان، شهرداری اراک را بر آن داشت تا بتواند با همکاری بخش خصوصی طرح دوچرخه اشتراکی را درچند نقطه شهر به صورت آزمایشی اجرا کند

سید فرامرز مهاجرانی با تاکید بر ویژگی ‌های این طرح ادامه داد: در قالب این طرح، شهروندان با نصب اپلیکشن روی تلفن همراه می‌توانند تقاضای خود برای دریافت دوچرخه را ثبت و با استفاده از GPS که داخل بدنه دوچرخه نصب شده است، نزدیک‌ترین دوچرخه را انتخاب کنند .
وی در آخر گفت در حال حاضر سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک در حال برسی کلی طرح میباشد تابتوانیم این طرح را در مرحله فرخوان عمومی قراردهیم و باهمکاری بخش خصوصی طرح دوچرخه های اشتراکی را در سطح شهر انجام دهیم. ?روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک ?

Scroll to Top