تعیین پروژه های مد نظر به تفکیک مناطق شهر اراک جهت تدوین بسته های سرمایه گذاری

آتنا بوالحسنی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک، در خصوص پروژه های سرمایه گذاری در مناطق شهری، اظهار داشت: با همکاری مدیران مناطق شش گانه شهرداری اراضی دارای پتانسیل جهت مشارکت در ساخت سطح شهر معرفی شدند که به منظور تعریف پروژه های مناسب و بر اساس مطالعات اقتصادی و تحلیل بازار بسته های سرمایه گذاری متناسب با هر یک بر اساس پروسه های زمان بندی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و نسبت به شرایط و نیاز منطقه اولویت بندی خواهند گردید.

بوالحسنی خاطرنشان کرد: هم اندیشی و تعامل با فعالین بخش خصوصی،  مطالعه و سنجش نیازهای محدوده مورد نظر همچنین تهیه طرح و نقشه و برآوردهای دقیق و  مشخص نمودن قدرالسهم و شیوه مشارکت از جمله اقدامات اساسی و لازم الاجرا در تعریف پروژه های مشارکتی می باشد.

Scroll to Top