تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر باجذب سرمایه گذار سامان دهی می شود

آتنا بوالحسنی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک، با اشاره به پروژه ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر، عنوان کرد: در راستای جذب سرمایه گذار جهت اجرا، ساخت و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر در قالب برنامه مدون طرح های سازه و محل استقرار تابلو ها، طی جلسه ای با متخصصین تبلیغات محیطی بررسی و مقرر گردید طرح نهایی شامل برآوردها و امکان سنجی اولیه و مکان یابی مربوطه تهیه و بررسی های تکمیلی در جلسات آتی صورت پذیرد.

Scroll to Top