برگزاری جلسه تقدیر از معاون سازمان سرمایه گذاری ومشارکت های مردمی شهرداری اراک

آتنا بوالحسنی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اراک، طی جلسه ای از زحمات فرید حاجیان طی مدت تصدی پست معاونت این سازمان تقدیر به عمل آورد .

وی در جلسه عنوان کرد: وجدان کاری و تلاش برای تحقق اهداف مجموعه از جمله مهم ترین ویژگی هایی است که هر فرد در زمینه فعالیت خود می بایست لحاظ کند، چرا که موفقیت یک مجموعه در واقع موفقیت تمامی کارمندان آن است ، که این مهم را در زمان فعالیت معاونت سازمان شاهد بودیم.

Scroll to Top