بررسی مشخصات فنی پروژه هوشمند سازی حمل  نقل عمومی شهر اراک

آتنا بوالحسنی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک ، در خصوص جلسه ای که با حضور رییس سازمان فن آوری اطلاعات وارتباطات شهرداری، نمایندگان سازمان حمل ونقل بار ومسافر و معاونت امورزیربنایی و با محوریت پروژه هوشمند سازی حمل ونقل عمومی در شهر اراک، برگزار شد؛ اظهار داشت: پی گیری های اولیه شامل اجرای این طرح در شهر های دیگر و بررسی شرایط و نواقص فعلی طرح انجام درنهایت معماری ، مشخصات فنی نرم افزار و شرح خدمات پروژه می بایست بر اساس شرایط حاکم در شهر اراک تنظیم گردد.

بوالحسنی خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد هزینه های مربوطه، پیش بینی درآمدهای  حاصل از تراکنش های مد نظر و  عملکرد وانت بارها و سرویس های دربستی مورد بازنگری و جهت اتخاذ تصمیم نهایی ارائه گردد.

Scroll to Top