بازدید از هتل اطلس در راستای تحویل پروژه به شهرداری

جلسه هماهنگی در خصوص تحویل پروژه رستوران وهتل اطلس واقع در کوی صنعتی از سوی پیمانکار بازسازی به شهرداری با حضور کارشناسان اداره گردشگری و میراث فرهنگی، محمدی عضو شورای اسلامی، کارشناسان سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی به همراه کارشناسان معاونت امورزیربنایی شهرداری و معاون شرکت آرمان ساز برگزار شد.

گفتنی است با تحویل پروژه به مجموعه شهرداری سازمان سرمایه گذاری در صدد برگزاری فراخوان و جذب سرمایه گذار جهت بهره برداری از مجموعه تفریحی رفاهی اطلس خواهد بود.

 

Scroll to Top