جلسه هماهنگی در خصوص تحویل پروژه رستوران وهتل اطلس واقع در کوی صنعتی از سوی پیمانکار بازسازی به شهرداری با حضور کارشناسان اداره گردشگری و میراث فرهنگی، محمدی عضو شورای اسلامی، کارشناسان سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی به همراه کارشناسان معاونت امورزیربنایی شهرداری و معاون شرکت آرمان ساز برگزار شد.

گفتنی است با تحویل پروژه به مجموعه شهرداری سازمان سرمایه گذاری در صدد برگزاری فراخوان و جذب سرمایه گذار جهت بهره برداری از مجموعه تفریحی رفاهی اطلس خواهد بود.