سید فرامرز مهاجرانی سرپرست سازمان سرمایه گذاری ومشارکت های مردمی شهرداری اراک، ایجاد فضای امن برای حضورسرمایه گذار را بسیار حائز اهمیت عنوان کرد و افزود: مدیریت همسان در شهرها همچنین همکاری و وحدت عمل سایر نهادها و ارگان ها، موجب تسریع روند سرمایه گذاری و در نهایت جذب سرمایه گذار می شود.

وی افزود: سیاست های جذب سرمایه گذار و ایجاد فضای فعالیت در طولانی مدت ثمر خواهند داشت و نمی توان یک شبه ره صد ساله رفت، تنها در صورتی که هماهنگی و تعاملات سازنده بین بخشی وجود داشته باشد می توان به اهداف مورد نظر رسید در غیر این صورت مسیر سرمایه گذاری به بی راهه خواهد رفت و این مهم از چشم هیچ سرمایه گذاری پوشیده نخواهد بود.