آگهی فراخوان احداث سالن و زمین های ورزشی

احداث سالن و زمین های ورزشی با حجم سرمایه ۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

 

Scroll to Top