همکاری و تعامل مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با سازمان سرمایه گذاری شهرداری اراک

در راستای جذب پروژه های سرمایه گذاری صورت می گیرد

همکاری و تعامل مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با سازمان سرمایه گذاری شهرداری اراک

آتنا بوالحسنی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک، در ارتباط با تعامل و همکاری این سازمان با مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی، اظهار داشت: در راستای حمایت، تسهیل و تسریع امور مربوط به سرمایه گذاری و به منظور ایجاد و گسترش زمینه همکاری­ اجرایی و فنی با مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی منعقد تعامل و هم اندیشی و برگزاری جلسات مدون در قالب انعقاد تفاهم نامه مشترک امکان پذیر است.

وی ادامه داد: معرفی توانمندی ها، مزیت ها و فرصت های سرمایه گذاری همچنینتهیه و تدوین اطلاعات پروژه‌های سرمایه‌گذاری، اطلاع رسانی، ارائه مشورت های لازم، هماهنگی و پیگیری مستمر امور اجرایی متقاضیان سرمایه گذاری از مواردی هستند که در این تفاهم نامه قابل بررسی وپیگیری می باشد.

بوالحسنی خاطرنشان کرد: همکاری در تخصیص نمایشگاه ها، بازارچه ها، تابلو ها، بیلبوردها و سایر ظرفیت های تبلیغات شهری در ترویج جذب سرمایه گذاری همچنین تسهیل ، تشویق و حمایت از استقرار پروژه های سرمایه گذاری و هماهنگی و پشتیبانی لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز از دیگر مواردی هستند که با همکاری مرکز خدمات سرمایه گذاری استان صورت خواهد پذیرفت.

در انتها سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک ایجاد ارتباط با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی،پذیرش متقاضیان و پیگیری امور مربوط به سرمایه گذاری ها از طریق دستگاه های اجرایی ذی ربط را از دیگر حوزه های تعامل عنوان کرد.

 

Scroll to Top