فراخوان احداث و بهره برداری پیاده راه عرضه اغذیه

پیاده راه عرضه اغذیه

 

بلوار ورزش به مساحت ۶۰۰۰ مترمربع  ریال۳۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پارک آزادی  به مساحت  ۲۰۰مترمربع ریال۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
میدان سرداران  به مساحت ۱۶۰مترمربع ریال۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

Scroll to Top