در راستای جذب سرمایه گذار توسط سازمان سرمایه گذاری ومشارکت های مردمی شهرداری اراک انجام پذیرفت:

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر اراک و سرپرست سازمان سرمایه گذاری به همراه سرمایه گذار از پروژه های فرهنگی_ تفریحی سرمایه گذاری شهر اراک جهت مشارکت با بخش خصوصی و ارتقاع فرهنگ دینی و ارزشهای اسلامی برای کودکان و‌نوجوانان