حوزه حمل و نقل و ترافیک

حوزه حمل و نقل و ترافیک

 

۱- نصب و راه اندازی سیستم کنترل ترافیک مکانیزه شهر

۲- سامانه حمل و نقل ریلی

۳- ساماندهی ترمینال فراهان و سردشت

۴- تامین و بهره برداری از سامانه دوچرخه و موتور سیکلت برقی و …

۵- تامین تجهیزات و مدیریت پارکینگ های حاشیه ای و طبقاتی

۶-نوسازی و بهسازی سرپناه های اتوبوس

۷- ایجاد پل های عابر پیاده

۸- مرکز معاینه فنی موتور سیکلت

۹- پارکینگ های تجمعی و مکانیزه

 

 

 

Scroll to Top