جلسه هم اندیشی معرفی مشوق های سرمایه گذاری در شهر اراک

در جلسه ای که با حضور مدیر اداره درآمد های شهرداری برگزار شد روش های تشویقی جهت ساخت و ساز و سرمایه گذاری در مناطق حاشیه ای و کم برخوردار همچنین بافت فرسوده شهر اراک و نیز قوانین و ضوابط مرتبط بررسی شد .

آتنا بوالحسنی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک، در این خصوص اظهار داشت: تخفیف و تهاترعوارض نوسازی و صدور پروانه ساختمانی از جمله راه های تشویقی هستند که می تواند به عنوان محرک توسعه شهری و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران جهت نوسازی و ایجاد ساخت و ساز در مناطق فرسوده و کم برخوردار شهر اراک باشد.

وی افزود: تعامل ، همکاری و اجرای  پروه های مشارکتی بخش خصوصی با شهرداری بهترین انتخاب جهت آبادانی هرچه بیشتر شهر اراک است . همچنین در این جلسه مصوبات اخذ شده از سوی شورای اسلامی سایر شهرهای کشور و روش های نوین مذاکره و جلب مشارکت بخش خصوصی ارائه و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که مقرر شد طی تعاملات بیشتر و به ویژه با حضور مدیران مناطق شهرداری نسبت به شناسایی فرصت های خالی و ظرفیت های ممکن جهت امر مشارکت اقدامات لازم صورت پذیرد.

Scroll to Top