جلسه هم اندیشی با پارک علم و فناوری استان مرکزی در خصوص پروژه های محرک توسعه شهری

جلسه هم اندیشی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری با دکتر کریم الدینی معاون و مهندس شمسی رییس مرکز فناوری پارک علم و فناوری استان مرکزی برگزار گردید.

آتنا بوالحسنی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک عنوان داشت: در شرکت های دانش بنیان می توان به ایجاد اشتغال به صورت زنجیره ای پرداخت و با حمایت از نخبگان و ایده پردازی و تبیین فرصت های سرمایه گذاری در راستای توسعه شهری قدم برداشت که پارک علم و فناوری استان مصداقی از این بابت بوده که با مشارکت و همکاری متقابل اثرات بارزی در رشد و توسعه شهری مهیا خواهد شد.

کریم الدینی معاون پارک علم و فناوری استان پیشنهاد پسا پژوهش جهت همکاری با مجموعه شهرداری را عنوان کرد و ادامه داد: در این راستا معرفی فرصت های سرمایه گذاری از سوی سازمان سرمایه گذاری و شیوه جلب منابع و فناوری های مربوطه از سمت پارک علم و فناوری از طریق تسهیلات قابل انجام می باشد، همچنین در صورت ایجاد مراکز رشد برای پرورش کسب و کارهای مورد تقاضا می توان سرمایه گذاری هایی با برگشت دراز مدت در سطح شهر اراک را شاهد بود. به طوری که با ایجاد مراکزی تحت عنوان مرکز نوآوری خدمات شهری ارتباط دوسویه علم و پروژه های اجرایی فراهم می گردد.

 

Scroll to Top