جلسه نهایی انعقاد قرار داد اجرای طرح تفکیک از مبدأ جمع آوری پسماندهای خشک با استفاده از اپلیکیشن پاکزی شهر اراک در سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی با حضور  اسفندانی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی.  قناتی سرپرست  سازمان مدیریت پسماند.  نجفی معاونت سازمان سیما ومنظر.  آقا باقری معاونت سازمان سیما و منظر و فتحی نایب رئیس هئیت مدیره شرکت اکسون ویژن سیستم و بختیاری نماینده شرکت در اراک. ومدیران داخلی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی. لازم به ذکر است قرار داد در سازمان به امضای سرمایه گذار وریاست سازمان رسیده و جهت تایید نهایی و امضای مهندس شفیعی شهردار محترم به شهرداری ارسال میگردد