جلسه نهایی انعقاد قرار داد اجرای طرح تفکیک از مبدأ جمع آوری پسماندهای خشک با استفاده از اپلیکیشن پاکزی

جلسه نهایی انعقاد قرار داد اجرای طرح تفکیک از مبدأ جمع آوری پسماندهای خشک با استفاده از اپلیکیشن پاکزی شهر اراک در سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی با حضور  اسفندانی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی.  قناتی سرپرست  سازمان مدیریت پسماند.  نجفی معاونت سازمان سیما ومنظر.  آقا باقری معاونت سازمان سیما و منظر و فتحی نایب رئیس هئیت مدیره شرکت اکسون ویژن سیستم و بختیاری نماینده شرکت در اراک. ومدیران داخلی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی. لازم به ذکر است قرار داد در سازمان به امضای سرمایه گذار وریاست سازمان رسیده و جهت تایید نهایی و امضای مهندس شفیعی شهردار محترم به شهرداری ارسال میگردد

Scroll to Top