جلسه برسی نحوه تملک اراضی دره گردو باحضور اعضای شورا ی شهر و مدیران شهرداری اراک

جلسه برسی نحوه تملک اراضی دره گردو امروز با حضور برخی عین القضاتی رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شورای اسلامی شهر اراک ،آجرلو رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری وگردشگری به همراه قربانی رئیس کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسلامی به همراه نوری مشاور عالی شهردار،وروانی مدیر املاک و مستغلات و میر سمیعی سرپرست ادارجلسه برسی نحوه تملک اراضی دره گردو امروز با حضور برخی عین القضاتی رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شورای اسلامی شهر اراک ،آجرلو رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری وگردشگری به همراه قربانی رئیس کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسلامی به همراه نوری مشاور عالی شهردار،وروانی مدیر املاک و مستغلات و میر سمیعی سرپرست اداره حقوقی شهرداری اراک با حضور مهاجرانی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی در محل سازمان مذکور برگزار و مقرر گردید پیگیری لازم در راستای اخذ مالکیت اراضی دره گردو از مراجع مربوطه انجام پذیرده حقوقی شهرداری اراک با حضور مهاجرانی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی در محل سازمان مذکور برگزار و مقرر گردید پیگیری لازم در راستای اخذ مالکیت اراضی دره گردو از مراجع مربوطه انجام پذیرد

Scroll to Top