جلسه ایجاد بازار های روز در نقاط مختلف شهر

جلسه ایجاد بازار های روز در نقاط مختلف شهر با حضور نوری مشاور عالی شهردار ، قناتی سرپرست مدیریت ساماندهی مشاغل شهری و فراوردهای کشاورزی شهرداری با حضور مهاجرانی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک برگزار گردید و مقرر گردید که پیگیری های لازم در خصوص جانمایی محل های مناسب برای راه اندازی بازارهای روز و جابجایی اصناف انجام پذیرد.

Scroll to Top