برگزاری جلسه تودیع ومعارفه سرپرست امور مالی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک

جلسه تودیع ومعارفه  سرپرست امور مالی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی ، با حضور سرپرست وسایر کارشناسان سازمان برگزار شد.

آتنا بوالحسنی سرپرست سازمان سرمایه گذاری ومشارکت های مردمی شهرداری اراک ضمن تبریک به جناب آقای مجید گودرزی و آرزوی موفقیت برای ایشان از زحمات جناب آقای حامد آرین فر مدیر مالی سابق سازمان قدردانی نمود.

 

 

Scroll to Top