برگزاری جلسه بررسی شرایط احداث مجتمع تفریحی رفاهی در کوی صنعتی

برگزاری جلسه بررسی شرایط احداث مجتمع تفریحی رفاهی در کوی صنعتی

آتنا بوالحسنی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک در ارتباط با اقدامات درحال اجرای این سازمان اظهار داشت: در راستای جلب نظر سرمایه گذاران و شناسایی پتانسیل ها و فرصت های سرمایه گذاری جلسه ای با حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی با هدف بررسی استفاده از شرایط موجود به بهترین شکل ممکن برگزار گردید.
در این جلسه با توجه به توانمند ی های سرمایه گذار همچنین سوابق ایشان در بخش طراحی و احداث مجمتع رفاهی خدماتی امیرکبیر، احداث مجتمع تفریحی رفاهی همراه با سوییت های اقامتی در کوی صنعتی مورد بررسی قرار گرفت که درنهایت با ارائه فرصت های سرمایه گذاری شناسایی شده مقرر گردید حجم سرمایه گذاری و پروژه های مد نظر ایشان به سازمان سرمایه گذاری ارائه گردد.

Scroll to Top