بررسی پروژه مشارکت در ساخت طی بازدید سرمایه گذار از پهنه R5  میدان شهدا

آتنا بوالحسنی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک، خبر داد: در راستای اجرای پروژه مشارکتی پهنه  R5  ، (ملک تعاونی ۱۷ )،شامل مجتمع تجاری تفاریحی واقع در پیاده راه امیرکبیر، رایزنی های اولیه به اتقاق مالک و سرمایه گذار صورت پذیرفت.

وی افزود:در این راستا مقرر می باشد در مرحله نخست نسبت به تکمیل مستندات و مراحل اداری با هماهنگی منطقه دو شهرداری اراک اقدام و با  تهیه نقشه و تعیین مراحل اجرا نسبت به تعیین قدرالسهم های مربوطه اقدام لازم صورت پذیرد.

 

Scroll to Top