بازدید سرپرست شهرداری اراک از سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

دکتر جعفرپورسرپرست شهرداری اراک، به همراه مشاور عالی ، سرپرست معاونت خدمات شهری ومدیر کارگزینی شهرداری از سازمان سرمایه گذاری ومشارکت های مردمی بازدید نمود.

سید فرامرزمهاجرانی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری، اظهار داشت: طی این بازدید طرح ها و پروژه های مدون شهرداری در حوزه سرمایه گذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت، همچنین کلیه موانع و چالش های پیش رو مطرح و در راستای حل مشکلات موجود هم اندیشی شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه از اولویت های سازمان تکمیل کادر کارشناسی است؛ مقرر گردید با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی اقدامات لازم انجام شود.

Scroll to Top